Cele statutowe

  

Fundacja została powołana w celu:
Utworzenia i utrzymania placówki zapewniającej całodobową opiekę nad kobietami i ich dziećmi oraz kobietami w ciąży pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przemocą domową, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych.
 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Zapewnienie bezpośredniej ochrony przed przemocą, czyli redukcja i likwidacja bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia osób doznających przemocy w rodzinie poprzez udzielenie im bezpiecznego schronienia i kompleksową pomoc nad odzyskaniem ich bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
  2. Zapewnienia schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym.
  3. Zapewnienie pomocy psychospołecznej, wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
  4. Zapewnienie doraźnej pomocy materialnej w postaci m.in. odzieży, artykułów spożywczych, środków higienicznych.
  5. Treningi samoobrony i zachowań asertywnych.
  6. Zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci.
  7. Aktywizację społeczno-zawodową.
  8. Organizację letniego wypoczynku dla dzieci samotnych matek.
  9. Współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi celami Fundacji.

  

Informacje podręczne

Numer tel. 797 502 660

Adres:
Ul. Kupiecka
67-100 Nowa Sól

e-mail:
pomoc@samotna-matka.pl
a.puszczynska@samotna-matka.pl
i.przybyla@samotna-matka.pl
m.pruchniak@samotna-matka.pl

Fundacja udziela pomocy i informacji 24/h przez 365 dni w roku.